Signup
Login
tamrivn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
tamrivn has joined ChillSpot1, say hello to tamrivn
3 weeks ago
Viện nghiên cứu Tâm Anh | TAMRI

"Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tập hợp các nhà khoa học và bác sĩ trong nước và trên thế giới, thúc đẩy hợp tác cấp quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe con người.

Địa chỉ: 2B Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Website: https://tamri.vn/
Email: tamrivn@gmail.com
Sdt: 0287 102 6789
#tamri #viennghiencuutamanh #tamrivn"
Member Since
06-27-2024
Male
0 Likes
First Name
Viện nghiên cứu
Last Name
Tâm Anh
About Me
Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tập hợp các nhà khoa học và bác sĩ trong nước và trên thế giới, thúc đẩy hợp tác cấp quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe con người.

Địa chỉ: 2B Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Website: https://tamri.vn/
Email: tamrivn@gmail.com
Sdt: 0287 102 6789
#tamri #viennghiencuutamanh #tamrivn
Country
 Viet Nam
City
Ho Chi Minh city
Friends(0)
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
tamrivn
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines
Activity
tamrivn has joined ChillSpot1, say hello to tamrivn
3 weeks ago
Viện nghiên cứu Tâm Anh | TAMRI

"Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tập hợp các nhà khoa học và bác sĩ trong nước và trên thế giới, thúc đẩy hợp tác cấp quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe con người.

Địa chỉ: 2B Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Website: https://tamri.vn/
Email: tamrivn@gmail.com
Sdt: 0287 102 6789
#tamri #viennghiencuutamanh #tamrivn"
Member Since
06-27-2024
Male
0 Likes
First Name
Viện nghiên cứu
Last Name
Tâm Anh
About Me
Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tập hợp các nhà khoa học và bác sĩ trong nước và trên thế giới, thúc đẩy hợp tác cấp quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe con người.

Địa chỉ: 2B Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Website: https://tamri.vn/
Email: tamrivn@gmail.com
Sdt: 0287 102 6789
#tamri #viennghiencuutamanh #tamrivn
Country
 Viet Nam
City
Ho Chi Minh city
User has no Friends yet
User has no Friends yet
Subscribers(0)
User has no Subscribers yet
User has no Subscribers yet
Subscriptions(0)
User has no Subscriptions yet
User has no Subscriptions yet
Comments(0)

Login to comment