Signup
Login
TheFuneraltorium
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
1. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ɪɴɗʋΐɢɛɴɔɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ąʙʂ†ɪɴɛɴɔɛ!

2. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ vɪ†ąΐ ɛxɪʂ†ɛɴɔɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ʂթɪʀɪ†ʋąΐ թɪթɛ ɗʀɛąʍʂ!

3. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ʋɴɗɛԲɪΐɛɗ wɪʂɗѳʍ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ʜyթѳɔʀɪ†ɪɔąΐ ʂɛΐԲ-ɗɛɔɛɪ†!

4. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ҡɪɴɗɴɛʂʂ †ѳ †ʜѳʂɛ wʜѳ ɗɛʂɛʀvɛ ɪ† ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ΐѳvɛ wąʂ†ɛɗ ѳɴ ɪɴɢʀą†ɛʂ!

5. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ vɛɴɢɛąɴɔɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ †ʋʀɴɪɴɢ †ʜɛ ѳ†ʜɛʀ ɔʜɛɛҡ!

6. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ʀɛʂթѳɴʂɪʙɪΐɪ†y †ѳ †ʜɛ ʀɛʂթѳɴʂɪʙΐɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ɔѳɴɔɛʀɴ Բѳʀ թʂyɔʜɪɔ vąʍթɪʀɛʂ!

7. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ʍąɴ ąʂ ʝʋʂ† ąɴѳ†ʜɛʀ ąɴɪʍąΐ, ʂѳʍɛ†ɪʍɛʂ ʙɛ††ɛʀ, ʍѳʀɛ ѳԲ†ɛɴ wѳʀʂɛ †ʜąɴ †ʜѳʂɛ †ʜą† wąΐҡ ѳɴ ąΐΐ-Բѳʋʀʂ, wʜѳ, ʙɛɔąʋʂɛ ѳԲ ʜɪʂ “ɗɪvɪɴɛ ʂթɪʀɪ†ʋąΐ ąɴɗ ɪɴ†ɛΐΐɛɔ†ʋąΐ ɗɛvɛΐѳթʍɛɴ†,” ʜąʂ ʙɛɔѳʍɛ †ʜɛ ʍѳʂ† vɪɔɪѳʋʂ ąɴɪʍąΐ ѳԲ ąΐΐ!

8. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ąΐΐ ѳԲ †ʜɛ ʂѳ-ɔąΐΐɛɗ ʂɪɴʂ, ąʂ †ʜɛy ąΐΐ ΐɛąɗ †ѳ թʜyʂɪɔąΐ, ʍɛɴ†ąΐ, ѳʀ ɛʍѳ†ɪѳɴąΐ ɢʀą†ɪԲɪɔą†ɪѳɴ!

9. ʂą†ąɴ ʜąʂ ʙɛɛɴ †ʜɛ ʙɛʂ† Բʀɪɛɴɗ †ʜɛ ɔʜʋʀɔʜ ʜąʂ ɛvɛʀ ʜąɗ, ąʂ ʜɛ ʜąʂ ҡɛթ† ɪ† ɪɴ ʙʋʂɪɴɛʂʂ ąΐΐ †ʜɛʂɛ yɛąʀʂ!
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ

இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
1. ɗѳ ɴѳ† ɢɪvɛ ѳթɪɴɪѳɴʂ ѳʀ ąɗvɪɔɛ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ąʂҡɛɗ.

2. ɗѳ ɴѳ† †ɛΐΐ yѳʋʀ †ʀѳʋʙΐɛʂ †ѳ ѳ†ʜɛʀʂ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ʂʋʀɛ †ʜɛy wąɴ† †ѳ ʜɛąʀ †ʜɛʍ.

3. wʜɛɴ ɪɴ ąɴѳ†ʜɛʀ’ʂ ΐąɪʀ, ʂʜѳw ʜɪʍ ʀɛʂթɛɔ† ѳʀ ɛΐʂɛ ɗѳ ɴѳ† ɢѳ †ʜɛʀɛ.

4. ɪԲ ą ɢʋɛʂ† ɪɴ yѳʋʀ ΐąɪʀ ąɴɴѳyʂ yѳʋ, †ʀɛą† ʜɪʍ ɔʀʋɛΐΐy ąɴɗ wɪ†ʜѳʋ† ʍɛʀɔy.

5. ɗѳ ɴѳ† ʍąҡɛ ʂɛxʋąΐ ąɗvąɴɔɛʂ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ɢɪvɛɴ †ʜɛ ʍą†ɪɴɢ ʂɪɢɴąΐ.

6. ɗѳ ɴѳ† †ąҡɛ †ʜą† wʜɪɔʜ ɗѳɛʂ ɴѳ† ʙɛΐѳɴɢ †ѳ yѳʋ ʋɴΐɛʂʂ ɪ† ɪʂ ą ʙʋʀɗɛɴ †ѳ †ʜɛ ѳ†ʜɛʀ թɛʀʂѳɴ ąɴɗ ʜɛ ɔʀɪɛʂ ѳʋ† †ѳ ʙɛ ʀɛΐɪɛvɛɗ.

7. ąɔҡɴѳwΐɛɗɢɛ †ʜɛ թѳwɛʀ ѳԲ ʍąɢɪɔ ɪԲ yѳʋ ʜąvɛ ɛʍթΐѳyɛɗ ɪ† ʂʋɔɔɛʂʂԲʋΐΐy †ѳ ѳʙ†ąɪɴ yѳʋʀ ɗɛʂɪʀɛʂ. ɪԲ yѳʋ ɗɛɴy †ʜɛ թѳwɛʀ ѳԲ ʍąɢɪɔ ąԲ†ɛʀ ʜąvɪɴɢ ɔąΐΐɛɗ ʋթѳɴ ɪ† wɪ†ʜ ʂʋɔɔɛʂʂ, yѳʋ wɪΐΐ ΐѳʂɛ ąΐΐ yѳʋ ʜąvɛ ѳʙ†ąɪɴɛɗ.

8. ɗѳ ɴѳ† ɔѳʍթΐąɪɴ ąʙѳʋ† ąɴy†ʜɪɴɢ †ѳ wʜɪɔʜ yѳʋ ɴɛɛɗ ɴѳ† ʂʋʙʝɛɔ† yѳʋʀʂɛΐԲ.

9. ɗѳ ɴѳ† ʜąʀʍ ΐɪ††ΐɛ ɔʜɪΐɗʀɛɴ.

10. ɗѳ ɴѳ† ҡɪΐΐ ɴѳɴ-ʜʋʍąɴ ąɴɪʍąΐʂ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ą††ąɔҡɛɗ ѳʀ Բѳʀ yѳʋʀ Բѳѳɗ.

11. wʜɛɴ wąΐҡɪɴɢ ɪɴ ѳթɛɴ †ɛʀʀɪ†ѳʀy, ʙѳ†ʜɛʀ ɴѳ ѳɴɛ. ɪԲ ʂѳʍɛѳɴɛ ʙѳ†ʜɛʀʂ yѳʋ, ąʂҡ ʜɪʍ †ѳ ʂ†ѳթ. ɪԲ ʜɛ ɗѳɛʂ ɴѳ† ʂ†ѳթ, ɗɛʂ†ʀѳy ʜɪʍ.
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
Member Since
06-26-2013
Male
0 Likes
About Me
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
ɛʍʙąΐʍɛʀ ѳԲ yѳʋʀ ʀѳ††ɪɴɢ Բΐɛʂʜ
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
Country
 United States
TheFuneraltorium
Member
Flag This User — cancel
Select the category that most closely reflects your concerns so we can review it and determine if it violates the Society Guidelines

இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
1. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ɪɴɗʋΐɢɛɴɔɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ąʙʂ†ɪɴɛɴɔɛ!

2. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ vɪ†ąΐ ɛxɪʂ†ɛɴɔɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ʂթɪʀɪ†ʋąΐ թɪթɛ ɗʀɛąʍʂ!

3. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ʋɴɗɛԲɪΐɛɗ wɪʂɗѳʍ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ʜyթѳɔʀɪ†ɪɔąΐ ʂɛΐԲ-ɗɛɔɛɪ†!

4. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ҡɪɴɗɴɛʂʂ †ѳ †ʜѳʂɛ wʜѳ ɗɛʂɛʀvɛ ɪ† ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ΐѳvɛ wąʂ†ɛɗ ѳɴ ɪɴɢʀą†ɛʂ!

5. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ vɛɴɢɛąɴɔɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ †ʋʀɴɪɴɢ †ʜɛ ѳ†ʜɛʀ ɔʜɛɛҡ!

6. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ʀɛʂթѳɴʂɪʙɪΐɪ†y †ѳ †ʜɛ ʀɛʂթѳɴʂɪʙΐɛ ɪɴʂ†ɛąɗ ѳԲ ɔѳɴɔɛʀɴ Բѳʀ թʂyɔʜɪɔ vąʍթɪʀɛʂ!

7. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ʍąɴ ąʂ ʝʋʂ† ąɴѳ†ʜɛʀ ąɴɪʍąΐ, ʂѳʍɛ†ɪʍɛʂ ʙɛ††ɛʀ, ʍѳʀɛ ѳԲ†ɛɴ wѳʀʂɛ †ʜąɴ †ʜѳʂɛ †ʜą† wąΐҡ ѳɴ ąΐΐ-Բѳʋʀʂ, wʜѳ, ʙɛɔąʋʂɛ ѳԲ ʜɪʂ “ɗɪvɪɴɛ ʂթɪʀɪ†ʋąΐ ąɴɗ ɪɴ†ɛΐΐɛɔ†ʋąΐ ɗɛvɛΐѳթʍɛɴ†,” ʜąʂ ʙɛɔѳʍɛ †ʜɛ ʍѳʂ† vɪɔɪѳʋʂ ąɴɪʍąΐ ѳԲ ąΐΐ!

8. ʂą†ąɴ ʀɛթʀɛʂɛɴ†ʂ ąΐΐ ѳԲ †ʜɛ ʂѳ-ɔąΐΐɛɗ ʂɪɴʂ, ąʂ †ʜɛy ąΐΐ ΐɛąɗ †ѳ թʜyʂɪɔąΐ, ʍɛɴ†ąΐ, ѳʀ ɛʍѳ†ɪѳɴąΐ ɢʀą†ɪԲɪɔą†ɪѳɴ!

9. ʂą†ąɴ ʜąʂ ʙɛɛɴ †ʜɛ ʙɛʂ† Բʀɪɛɴɗ †ʜɛ ɔʜʋʀɔʜ ʜąʂ ɛvɛʀ ʜąɗ, ąʂ ʜɛ ʜąʂ ҡɛթ† ɪ† ɪɴ ʙʋʂɪɴɛʂʂ ąΐΐ †ʜɛʂɛ yɛąʀʂ!
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ

இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
1. ɗѳ ɴѳ† ɢɪvɛ ѳթɪɴɪѳɴʂ ѳʀ ąɗvɪɔɛ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ąʂҡɛɗ.

2. ɗѳ ɴѳ† †ɛΐΐ yѳʋʀ †ʀѳʋʙΐɛʂ †ѳ ѳ†ʜɛʀʂ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ʂʋʀɛ †ʜɛy wąɴ† †ѳ ʜɛąʀ †ʜɛʍ.

3. wʜɛɴ ɪɴ ąɴѳ†ʜɛʀ’ʂ ΐąɪʀ, ʂʜѳw ʜɪʍ ʀɛʂթɛɔ† ѳʀ ɛΐʂɛ ɗѳ ɴѳ† ɢѳ †ʜɛʀɛ.

4. ɪԲ ą ɢʋɛʂ† ɪɴ yѳʋʀ ΐąɪʀ ąɴɴѳyʂ yѳʋ, †ʀɛą† ʜɪʍ ɔʀʋɛΐΐy ąɴɗ wɪ†ʜѳʋ† ʍɛʀɔy.

5. ɗѳ ɴѳ† ʍąҡɛ ʂɛxʋąΐ ąɗvąɴɔɛʂ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ɢɪvɛɴ †ʜɛ ʍą†ɪɴɢ ʂɪɢɴąΐ.

6. ɗѳ ɴѳ† †ąҡɛ †ʜą† wʜɪɔʜ ɗѳɛʂ ɴѳ† ʙɛΐѳɴɢ †ѳ yѳʋ ʋɴΐɛʂʂ ɪ† ɪʂ ą ʙʋʀɗɛɴ †ѳ †ʜɛ ѳ†ʜɛʀ թɛʀʂѳɴ ąɴɗ ʜɛ ɔʀɪɛʂ ѳʋ† †ѳ ʙɛ ʀɛΐɪɛvɛɗ.

7. ąɔҡɴѳwΐɛɗɢɛ †ʜɛ թѳwɛʀ ѳԲ ʍąɢɪɔ ɪԲ yѳʋ ʜąvɛ ɛʍթΐѳyɛɗ ɪ† ʂʋɔɔɛʂʂԲʋΐΐy †ѳ ѳʙ†ąɪɴ yѳʋʀ ɗɛʂɪʀɛʂ. ɪԲ yѳʋ ɗɛɴy †ʜɛ թѳwɛʀ ѳԲ ʍąɢɪɔ ąԲ†ɛʀ ʜąvɪɴɢ ɔąΐΐɛɗ ʋթѳɴ ɪ† wɪ†ʜ ʂʋɔɔɛʂʂ, yѳʋ wɪΐΐ ΐѳʂɛ ąΐΐ yѳʋ ʜąvɛ ѳʙ†ąɪɴɛɗ.

8. ɗѳ ɴѳ† ɔѳʍթΐąɪɴ ąʙѳʋ† ąɴy†ʜɪɴɢ †ѳ wʜɪɔʜ yѳʋ ɴɛɛɗ ɴѳ† ʂʋʙʝɛɔ† yѳʋʀʂɛΐԲ.

9. ɗѳ ɴѳ† ʜąʀʍ ΐɪ††ΐɛ ɔʜɪΐɗʀɛɴ.

10. ɗѳ ɴѳ† ҡɪΐΐ ɴѳɴ-ʜʋʍąɴ ąɴɪʍąΐʂ ʋɴΐɛʂʂ yѳʋ ąʀɛ ą††ąɔҡɛɗ ѳʀ Բѳʀ yѳʋʀ Բѳѳɗ.

11. wʜɛɴ wąΐҡɪɴɢ ɪɴ ѳթɛɴ †ɛʀʀɪ†ѳʀy, ʙѳ†ʜɛʀ ɴѳ ѳɴɛ. ɪԲ ʂѳʍɛѳɴɛ ʙѳ†ʜɛʀʂ yѳʋ, ąʂҡ ʜɪʍ †ѳ ʂ†ѳթ. ɪԲ ʜɛ ɗѳɛʂ ɴѳ† ʂ†ѳթ, ɗɛʂ†ʀѳy ʜɪʍ.
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
Member Since
06-26-2013
Male
0 Likes
About Me
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
ɛʍʙąΐʍɛʀ ѳԲ yѳʋʀ ʀѳ††ɪɴɢ Բΐɛʂʜ
இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ╬இ
Country
 United States
Comments(0)

Login to comment